ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SINUPRINT OÜ TEENUSTES

Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad kuidas SinuPrint Oü, registrikood 14543661, töötleb internetipõhiste teenuste osutamisel Teie isikuandmeid SinuPrindile seadusega antud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

1. SinuPrint Oü veebikeskkonna kasutamine

 SinuPrint OÜ veebikeskkonna kasutamisel ja kasutajakontode loomisel nõustuvad kasutajad käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega. Juhul, kui te ei nõustu käesolevate põhimõtetega, palume isikuandmete töötlemist eeldavaid internetipõhiseid teenuseid mitte kasutada.

SINUPRINT OÜ töötleb veebikeskkonnas kasutajate poolt sisestatud andmeid (näiteks nimi ja kontaktandmed) ning SinuPrint OÜ poolt kogutud andmeid kasutaja tegevuse kohta (näiteks IP-aadress ja http küpsised).

SINUPRINT OÜ töötleb kasutajate andmeid vastutava töötlejana lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

SINUPRINT OÜ kasutab kõiki vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et oleks tagatud käesolevates põhimõtetes nimetatud isikuandmete kaitse.

Iga kasutaja kohustub veebikeskkonnas kasutatavat kasutajanime ja parooli salajas hoidma ning teavitama SinuPrint OÜ juhul, kui tema kasutajanimi ja parool satuvad kolmanda isiku valdussesse. SINUPRINT OÜ ei vastuta sellise isikuandmete lekke eest, mille on põhjustanud veebikeskkonda kasutava isiku enda tegevus või tegevusetus.

2. Kasutajate õigused

Kasutajatel on õigus:

  • tutvuda andmetega, mida SINUPRINT OÜ on nende kohta kogunud. Üldjuhul väljastame andmed tasuta kasutaja poolt soovitud moel 30 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Andmete lisakoopiate väljastamise eest on SinuPrint OÜl õigus küsida tehnilist tasu;
  • esitada SinuPrint OÜle taotlus SinuPrint OÜ poolt kogutud andmete uuendamiseks või parandamiseks;
  • isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta ning nõuda isikuandmete kustutamist vastavalt allpool nimetatud isikuandmete kogumise viisile juhul, kui isikuandmeid pole enam vaja sellel eesmärgil, milleks neid koguti;
  • pöörduda käesolevate taotlustega SinuPrint OÜ poole e-posti aadressil info at inuprint.ee

SinuPrint OÜl on õigus jätta isiku taotlus rahuldamata, kui taotlus on põhjendamata, selle täitmine on isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt võimatu või taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad Euroopa Liidu andmekaitsenormidest või seadusest.

 3. Kogutavad isikuandmed ja töötlemise kord

Järgnevalt on loetletud kõik SinuPrint OÜ veebilehtedel internetipõhiste teenuste pakkumise raames kogutavad isikuandmed, nende kogumise eesmärk, säilitamise tähtaeg ja kustutamise põhimõtted.

Kasutajakonto portaalis

SinuPrint OÜ portaalides loonud isikute isikuandmeid hoitakse SinuPrint OÜ infosüsteemis, mis sisaldavad kasutaja IP-aadressi, e-posti aadressi, nime ja isikukoodi, telefoninumbrit.

Kasutajakontosid ja nendega seotud isikuandmeid säilitatakse üldjuhul kuni vastavate internetipõhiste teenuste pakkumise lõppemiseni. Kasutajatel on õigus esitada taotlus kasutajakonto ja kõikide kasutajakontoga seotud andmete kustutamiseks. Konto kustutamise taotluse esitamisel kustuvad konto ja kontoga seostatavad andmed SinuPrint OÜ infosüsteemist ühe kalendriaasta möödumisel taotluse esitamise päevast arvates.

Materjalide üleslaadimine

Kasutajatel on võimalik üles laadida fotosid.SinuPrint OÜ.ee, millele on kasutajal autoriõigused. Muid pilte ei või kasutada.

SinuPrint OÜ-ll on vajadusel õigus säilitada isikuandmeid kuni materjaliga seotud autoriõiguste või autoriõigusega kaasnevate õiguste tähtaja lõppemiseni. Andmete pikaaegne säilitamine on vajalik, et tagada kohane autoriõiguste kaitse.

Kui materjali üles laadinud isik või kolmas isik, kelle isikuandmeid materjal sisaldab, esitab SinuPrint OÜ-le nõude isikuandmete või neid sisaldava materjali kustutamiseks, kustutab SINUPRINT OÜ materjalid juhul, kui isikuandmete jätkuv avalikustamine kahjustab ülemäära kõnealuse isiku õigusi.

Isikuandmete töötlemine muude kampaania korras aset leidvate võistluste raames, mille käigus laetakse üles autoriõigustega kaitstud teoseid, toimub samadel põhimõtetel. Mistahes auhindade jagamisega seotud ühekordsete kampaaniate korral, küsib SINUPRINT OÜ teenuse kasutajatelt eelnevat nõusolekut kogutavate isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmeid säilitatakse ja kasutatakse autoriõigustega mitteseotud projektide korral vaid selleks, et välja kuulutada võitjad ning välja anda auhinnad. Kõik andmed kustutatakse SinuPrint OÜ infosüsteemist kasutajatelt võetud nõusolekus kirjeldatud ajal ja vahetult pärast andmete kogumise eesmärgi täitmist.

SINUPRINT OÜ säilitab veebiküsitlustes osalenud isikute IP-aadresse kuni küsitluste lõppemiseni selleks, et iga kasutaja saaks hääletusest osa võtta vaid ühe korra.

E-poe kasutamine

SinuPrint OÜ e-poest ostude sooritamisel küsitakse isiku käest kauba tellimuse täitmiseks nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Aadress tuleb sisestada nendel isikutel, kes on valinud kauba kohaletoimetamise viisiks Omniva kulleri.

Kauba kohaletoimetamise viisiks saavad isikud valida Itella SmartPost teenuse ja Omniva kulleri. Itella SmartPost teenuse valimisel edastab SINUPRINT OÜ Itella Estonia OÜ-le ostu sooritanud isiku nime ja telefoninumbri, Omniva kulleri valimisel edastab SINUPRINT OÜ isiku nime, telefoninumbri ja aadressi Omniva OÜ-le.

Kõiki e-poest ostu sooritanud isikute andmeid hoitakse SinuPrint OÜ infosüsteemis sarnaselt kasutajakontode andmetega ning ligipääs isikuandmetele on vaid konkreetsetel SinuPrint OÜ arendusinseridel ja müügijuhil.

Kasutajate poolt ostude vormistamisel e-poe keskkonda sisestatud isikuandmeid säilitatakse SinuPrint OÜ infosüsteemis kaks kuud alates ostu sooritamisest, mille möödumisel andmed kustutatakse.

SinuPrint OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, SinuPrint OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4. Töötlemise põhimõtete muutmine

SinuPrint OÜl on õigus käesolevaid põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, kui muutmise vajadus tuleneb muudatustest õigusaktides, muudatustest meie isikuandmete töötlemise praktikas või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest ja suunistest. Muutmise korral teavitab SINUPRINT OÜ Teid ette mõistliku aja võrra enne muudatuste jõustumist.